ÖNÜMLER

  • about

Biz hakda

Tamamlandy20 guýma klapan pudagynda köp ýyllyk tejribe.

Klapan dizaýny, R&D, gaýtadan işlemek, guýma, önümçilik, marketing, satuw we satuwdan soňky hyzmat bilen birleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

“Chinaörite enjamlaryň Hytaý Halk Respublikasynyň önümçilik ygtyýarnamasy” TS şahadatnamasy,ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018we beýleki şahadatnamalar.

Zawod bir meýdany tutýar30,000inedördül metr, häzirki zaman standart ussahanalary.

Has köp100 ýokary takyklyk CNC maşynlary, işleýiş merkezleri, dürli işleýiş we gaýtadan işleýän enjamlar, ösen synag we gözleg enjamlarynyň we gurallarynyň doly toplumy.

Ualyllyk çykyş12,000tonna klapanlar.

DN-den uly göwrümli kebelek klapanlarynyň esasy önümçilik bazasy50-den 4500-e çenlimm.

Köpräk oka

Näme üçin bizi saýlaýar?

Düzülen disk dizaýny

Dürli iş şertlerinde suw geçiriji turbalar köplenç gaty ýokary durnuksyz basyşa eýe bolup, howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin kebelek klapanynyň basyş üýtgemelerinden döreýän ýok ediji güýje garşy durmagyny talap edýär.Adatça iki çözgüt bar: biri, klapan açylanda we ýapylanda bu durnuksyz basyşlara garşy durup bilýän berk diski ulanmak;beýlekisi, klapan diskiniň görnüşini we suwuklygyň akym aýratynlyklaryna laýyk gelmek üçin klapan korpusynyň içki konturyny dizaýn etmek, netijede tygşytly we energiýa tygşytlamak üçin klapan doly açyk bolanda basyş ýitgisini azaldyp bolar. operasiýa.

dfsgfd

Takyk böleklere gowy laýyklyk

Seminar köp sanly CNC tornalary, işleýiş merkezleri, gantry gaýtadan işleýän merkezler we beýleki akylly enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Ol diňe bir zähmet öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrman, önümçilik çykdajylaryny azaldýar, şeýle hem aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
Product Gaýtalanmagyň ýokary derejesi we önümiň hili, gaty pes kwalifikasiýa derejesi.
Products Önümleriň ýokary takyklygy bar.Önümi ýygnamagyň we önümçiligiň ýokary takyklygyny üpjün edip biljek enjamda ýokary takyklyk görkezmesi, ýerleşdiriş, iýmitlendirmek, sazlamak, kesgitlemek, görmek ulgamlary ýa-da komponentleri kabul edilýär.

gsdghsdhj

Efficientokary täsirli energiýa geçirijisi

Vananyň diski we baldagy ygtybarly we berk köpburçly birikmäni ulanýar, bu iş wagtynda sarsmaz we has köp energiýa iberip biler.
Sürüji momentiniň klapan diskine ygtybarly iberilmegi üçin, klapan diski bilen klapan baldagynyň arasyndaky baglanyşyk ygtybarly we berk bolmaly.Ygtybarly tork geçirişini üpjün etmek we şol bir wagtyň özünde klapan diski bilen baldagyň arasynda nol arassalanmagyny üpjün etmek üçin bu ygtybarly köpburçly klapan şkafyny birikdirmek usulyny kabul etdik.

index_advantage_4

Dürli iş şertleri üçin amatly

Ösen ösen klapan sepmek tehnologiýasy, klapany islendik iş şertlerinde gowy goramaga mümkinçilik berýär.
Vananyň üstü çäge partlama prosesi, soňra bolsa klapan ululygyna görä plastmassa sepmek ýa-da boýamak prosesi bilen bejerilýär.

jghfkj

Qualityokary hilli we saklamak aňsat

“TVG Butterfly Valve” -iň möhürleri we podşipnikleri köp ýyllap howpsuz ulanylyp bilner we saklamak aňsat.TVG Valve bu ugurda täze standart döretdi.
Plazma ark kebşirlemek, ýerüsti materialy we esasy materialy metal bilen gyzdyrmak we birikdirmek üçin ulanylýar.

jghfyut

Bir önüm ähli aýratynlyklary örtýär

Iň köp ulanylýan klapanlar hökmünde kebelek klapanlary köp programmada ulanylyp bilner.TVG kebelek klapan iň oňat saýlawdyr: doly spesifikasiýalar, giň ulanylyş aralygy we ýapyk, turba torunda we beýleki iş şertlerinde ulanylyp bilner.

gdsyttr
  • brand03
  • brand04
  • brand05
  • brand06
  • brand08
  • brand02
  • brand09
  • brand01