pro_banner

Iki gezek eksantrik rezin oturgyçly kebelek klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 4000mm 2 ″ ~ 160 ″ dýuým
Basyş derejesi: PN 6/10/16/25
Iş temperaturasy: ≤120 ℃
Baglanyş standarty: ANSI, DIN, API, ISO, BS, GB
Aktuator: gollanma, dişli guty, pnewmatik hereketlendiriji, elektrik herekete getiriji
Gurnama: keseligine, dikligine
Orta: suw, deňiz suwy, galyndy suw, howa we beýleki suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
EN EN593 talaplaryny ýerine ýetiriň ýa-da ondan ýokary.Iki gezek eksantrik görnüş.
▪ Ownuk açylyş momenti, çeýe we ulanmak üçin amatly, zähmeti tygşytlaýan we energiýa tygşytlaýan.
Ique Üýtgeşik gurluş, ýeňil agram, çalt açylmak we ýapylmak.
Möhürleýji material garrylyga we poslama garşydyr we uzak ömri bar.
Any Islendik pozitonda gurup bolýar we tehniki hyzmat etmek aňsat.
Ber Rezin oturgyç halkasy, saýlamak üçin klapan diskine ýa-da korpusyna gysyldy.
W Gurçuk dişli geçiriji enjam doly gurşalan we suwda uzak wagtlap ulanylyp bilner.
Lace Çalyşyp boljak möhür bölegi, ygtybarly möhürleme ýerine ýetirijiligi we iki taraplaýyn möhürlenmekde syzma ýok.
F ISO 5211 laýyklykda flanes dakmak.
Face Faceüzbe-ýüz ölçegi EN558 13-nji seriýa ýa-da 14-nji seriýa laýyk gelýär.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

Double Eccentric Rubber Seated Butterfly Valves (4)

Düzülen disk dizaýny
Klapan diskini tolkun şekilli dizaýn etmek üçin iň ösen kompýuter kömegi bilen tehnologiýany ulanýarys.Tolkun şekilli dizaýny, geçýän suwuklyk üçin has gowy durnuklylygy üpjün edýär, basyşyň ýitmegini azaldýar we kawitasiýanyň täsirli ýerleşmegine mümkinçilik berýär.

Double Eccentric Rubber Seated Butterfly Valves (4)

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Çal reňkli demir, süýümli demir, poslamaýan polat, guýma polat, Ni-Cr garyndysy
Disk Çal reňkli demir, süýümli demir, poslamaýan polat, guýma polat, Ni-Cr garyndysy
Kök 2Cr13, 1Cr13 Poslamaýan polat, orta uglerod polat, 1Cr18Ni8Ti
Oturgyç Poslamaýan polat
Möhür halkasy Buna N, Kauçuk EPDM, PTFE
Gaplamak Çeýe grafit, Grafit asbest, PTFE

Shematik

Double Eccentric Rubber Seated Butterfly Valves (1)
jghiuutyhg
kguyioo
Double Eccentric Rubber Seated Butterfly Valves (2)
hfdytru
jghfuity

Örtük
▪ Standart epoksi örtük
Cor Poslamadan goramak üçin ýörite örtük
Specialörite örtük, esasanam kislota ýa-da aşgar serişdesi, çökündi öz içine alýan suw, sowadyş ulgamy, gidroelektrik ulgamlary, deňiz suwy, duzly suw we senagat hapa suwlary ýaly klapan üçin ygtybarly goragy üpjün edýär.

jgf (1)
jgf (2)

EPC (keramiki we epoksi iki komponentli örtük)

Gaty ýa-da ýumşak çyzykly rezin örtük

Içki we daşarky poliuretan boýag

Fireangynyň öňüni almak üçin ýörite geçiriji örtük

Sargyt maglumatlary
Electric Elektrik hereketlendirijisi bilen goşa eksantrik rezin oturgyçly kebelek klapanlary üçin umumy görnüş we partlama garşy görnüş bar.
W Gurçuk dişli hereket edýän kebelek klapanlary üçin iki taraplaýyn sinhron displeýiň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläň.
▪ Beýleki zerur aýratynlyklar bar, görkezmegiňizi haýyş edýäris.

Iş ýörelgesi
Two Iki taraplaýyn möhürlenýän kebelek klapany gurçuk dişli, eliň aýagyny ýa-da konus tutawajynyň inedördül kellesini aýlamak we gurçuk dişiniň peselmegi bilen 90 gradusyň içinde aýlanmak üçin gurçuk dişli jübüt we beýleki mehanizmler arkaly tizlenýär. akymy kesmek, birleşdirmek ýa-da kadalaşdyrmak maksadyna ýetmek üçin.Elektrikli iki taraplaýyn möhürleýji kebelek klapany, elektrik hereketlendirijisi bilen gurçuk dişli ýa-da klapan açyk we ýapyk maksadyna ýetmek üçin klapan şkafyny we kebelek diskini 90 dereje aýlanmak üçin gönüden-göni sürýär.
W Gurçuk dişli ýa-da elektrik hereketlendiriş tertibine garamazdan, klapanyň açylmagy ýa-da ýapylmagy çäk mehanizmi bilen çäklendirilýär.Görkeziji mehanizm bolsa kebelek diskiniň açyk ýagdaýyny sinhron görkezýär.

Arza
Ter Kebelek klapanlary şäher suw üpjünçiligi ulgamynda, sowadyjy suw ulgamynda, suw paýlanyşynda, gidroelektrik ulgamynda, lagym arassalaýjy zawodda, suwy üýtgetmek taslamasynda, himiýa senagatynda, erişde we beýleki suw üpjünçiligi we zeýkeş we elektrik öndüriş ulgamlarynda giňden ulanylýar.Çig suw, arassa suw, poslaýjy gaz, suwuk we köp fazaly suwuklyk serişdesine degişlidir we kadalaşdyrmak, kesmek ýa-da yzyna gaýtarmak funksiýalaryna eýedir.
Two Iki eksantrik gurluşy bolan kebelek klapany bir taraplaýyn möhürlemek üçin ulanylýar.Adatça, bellenen ugurda gurnalýar.Möhürleme ýagdaýy iki taraplaýyn bolsa, sargyt şertnamasynda görkeziň ýa-da merkezi çyzykly kebelek klapanyny ulanyň.

Bellikler
Showed Görkezilen dizaýnlar, materiallar we aýratynlyklar önümleriň üznüksiz ösmegi sebäpli duýdurmazdan üýtgedilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň