pageapp_banner

Goýmalar

mhbiyu

Suw we hapa suwlar

Kebelek klapanlary, derwezeli klapanlar, gaýdyp gelmeýän barlag klapanlary, dolandyryş klapanlary, howa klapanlary - işlenmedik suwy ýokary derejeli agyz suwuna öwürmek we suwy gaýtadan işlemek üçin zerur bolan uzak möhletli klapanlar talap edilýär.Suwy bejermek we deňiz suwuny süýjediji üçin CVG klapanlarymyz ýokary hilli materiallardan öndürilýär.
Içýän suw enjamlary iň berk ülňülere laýyk bolmaly we ajaýyp suwa çydamly bolmaly.Deňiz suwunda rezin çyzykly interýerler bar.

Hapa suwlary arassalamak ulgamlary diňe oturdylan klapanlar ýaly gowy.Hapa we senagat hapa suwlaryny saklamak, daşamak we arassalamak materiallara, meselem, agyz suwuny arassalamakdan has köp talap edýär.Käte agyr hapalanan hapa suwlar üçin klapanlara bolan bu talaplar, hünär bilimimizi we ýörite ýokary hilli klapanlary talap edýär.Hünärmenlerimiz gowy bilýärler we elmydama laýyk çözgüt taparlar.

Suw we hapa suw pudagyndaky islendik amaly ýerine ýetirip boljak akymlara gözegçilik çözgütlerini hödürleýäris.Abraziw ýa-da poslaýjy programmalardan gorag bolsun, klapanlarymyz öndürijiligi ýokary derejede saklamak bilen daşky gurşawy gorar.

Suw paýlanyşy
Çeşmeden sarp edijä suwy tygşytly we gowy hilli almak çylşyrymly mesele.
Suw üpjünçilik ulgamlaryny meýilleşdirijiler, gurluşykçylar we operatorlar üçin ajaýyp öndürijilik we ähli komponentleriň uzak möhletli işleýiş ygtybarlylygy aýratyn möhümdir.Klapanlar bu meselede aýgytly rol oýnaýarlar.Basyşyň we akymyň tizligini kadalaşdyrýarlar we awtomatlaşdyrýarlar we turbageçirijini, nasoslary we beýleki bölekleri zeperlerden goraýarlar.

CVG önümlerini ýokary hilli standartlara çenli öndürýär.Önümçilik amallarymyz kepillendirilýär, önümimiziň hili meşhur we klapanlarymyz dünýä ýüzündäki amalyýetlerde özleriniň ýokarydygyny subut edýär.

hgyuiti
hgfjuyt

Damlar we gidroelektrik
Suw ýaşaýyş diýmekdir.Ygtybarly we täsirli ulgamlar bilen üpjün etmek bilen, CVG dünýädäki adamlaryň suwa elýeterliligini we suwuň ygtybarly zerur ýerlere baryp ýetmegini üpjün edýär.

Bütin dünýäde bentler köp.Olaryň esasy maksady agyz suwy bilen üpjün etmek, adamlary suw joşmalaryndan goramak, senagata we oba hojalygyna suw bermek we elektrik energiýasy öndürmek.Programmanyň ähli ugurlary üçin önümleri we çözgütleri hödürleýäris.Giňişleýin portfelimiz bilen - esasanam bentler we gidroelektrik enjamlary üçin.Tikinçi çözgütleri ikinji ýerde hödürleýäris.

Gidro elektrik stansiýalarynyň berk ýapylmagy we takyk işleýşi barada gürleşmek zerurdyr.CVG klapan in engineeringenerçilik topary, turbinaly stansiýa, suw akym zolagy we penjeleriň zerur bolan beýleki ýerleri üçin berk we tehniki taýdan subut edilen çözgütleri berýär.

Elektrik stansiýalary
Klapan tehnologiýasynda ökde öndüriji hökmünde CVG berk we ygtybarly klapanlaryň ösmeginde möhüm rol oýnaýar.Uly bug elektrik stansiýalarynda sowadyş ulgamlarynda ulanylýan tehnologiýa ýokary ygtybarly we aşa ygtybarly bolmaly.CVG klapanlary köplenç has uzakdaky periferiýa elektrik stansiýalarynda ulanylýar.

Kebelek klapanlary nasos stansiýalaryna we birleşdiriji turbalara suw üpjünçiligini üpjün edýär.Maýatnik sürüjisi bilen bilelikde gymmatly sowadyjy suw nasosy üçin aýrylmaz goragdyr.Kebelek klapanlary şeýle bir köpdür welin, tutuş ulgamda ulanylýar.

3 nokatly heläkçiligiň öňüni alyş gulpy we gidrawlik tormoz we göteriji enjamy bolan CVG kebelek klapanlarymyz birleşdirilen howpsuzlyk we çalt ýapylýan klapanlardygyny subut etdiler.Hünär maslahaty we tölegsiz hasaplamalar, saýtda ykjam toparlary ýerleşdirmek ýaly hyzmatlarymyzyň bir bölegi.Gurmak, taýýarlamak, tehniki hyzmat etmek we işe girizmek biziň klapanlarymyz ýaly hünärlidigine ynanyp bilersiňiz.

jghftyu
hfdhytr

Umumy senagat
CVG klapanlary we esbaplary bu pudaklarda nebithimiýa we himiýa, polat, ýerüsti magdan gazmak, metallar, gaýtadan işlemek, pulpa, kagyz we bioprod önümler we başgalar ýaly giňden ulanylýar.
CVG-den ýokary öndürijilikli kebelek klapanlary we beýleki dürli klapanlar we esbaplar müşderilerimiziň durnukly we ygtybarly önümçilige ýetip biljekdigini üpjün edýär.

Senagat, dünýäde suw sarp edijileriň arasynda ikinji ýerde durýar.Senagat taýdan ösen ýurtlaryň köpüsinde senagat kärhanalarynyň suwuna bolan isleg 80% -e çenli bolýar.Suwy netijeli üpjün etmek we bejermek himiýa, polat, ýerüsti magdançylyk, kagyz senagaty ýa-da önümçilik amallary üçin islendik önümçilik bilen zerurdyr.

Barlag klapanlary hökmünde nasoslary we suw geçiriji ulgamlaryny goraýarlar.Sowuklama suw ulgamlarynda izolýasiýa programmalarynda kebelek klapanlary öz işini ýerine ýetirýärler.Galyndy suwlary arassalaýan zawodlarda esasan ruçkalar we şlýuz derwezeleri bar.Obeer togalagynda önüm öndürýäris we üpjün edýäris we ýokary hilli hyzmatlar berýäris.

Gurluşyk hyzmatlary
CVG klapanlary we ulgamlary häzirki zaman binalarda amatlylygy, arassaçylygy we howpsuzlygy üpjün edýär we olaryň netijeli işlemegi üçin esas döredýär.

Suw üpjünçiliginden zeýkeş, ýyladyş we kondisioner ulgamlaryna çenli ýangyndan goraýança: nasoslar we klapanlar bolmazdan hiç bir döwrebap bina işledilip bilinmez.CVG dürli görnüşli binalar üçin ýörite we standartlaşdyrylan çözgütleri hödürleýär.

Dünýädäki geňeşçiler we emläk dolandyryş firmalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň, şeýle hem arhitektorlar, gurnama potratçylary, ýyladyş ulgamynyň inersenerleri, in engineeringenerçilik potratçylary we beýleki köp sanly hünärmen bilen yzygiderli aragatnaşyk arkaly, adamlar bilen ýakyn gatnaşykda we häzirki gurluşyk hyzmatlary üçin haýsy çözgütleriň zerurdygyny bilýäris. goýmalary.

Bu amaly ugurlar üçin, CVG ulanmak aňsat, ygtybarly we pes hyzmat etmek üçin ygtybarly we subut edilen çözgütleri hödürleýär.

khgjky
mbviyu

Senagat gazy
Ygtybarly, ýokary öndürijilikli we doly gaz akymyna gözegçilik çözgütlerini we senagat gaz biznesiňiziň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň giň programmalary hödürleýäris.Dolandyryşyň giň gerimi, awtomatlaşdyrylan / öçürilen we kommutasiýa klapanlary we garnituralary takyk gözegçilik, berk ýapmak, ýokary ygtybarlylyk we pes hyzmat etmek zerurlyklaryna jogap berýär.

Senagat gazlary, adatça gazly we suwuk ýagdaýlarynda öndürilýän senagat önümçiliginde ulanylýan birleşmelerdir.Iň ýaýranlary kislorod, azot, argon, wodorod, kömürturşy gazy we geliý.Köp senagat önümleriniň üstünlikli öndürilmeginiň möhüm bölegi bolandygy sebäpli, senagat gazynyň işleýşinde iň möhüm mesele ygtybarlylykdyr.Gaz üpjünçiliginiň kesilmegi önümçiligiň togtadylmagyna we zawodyň ýapylmagyna ýa-da köp mukdarda gaz iberilmegine päsgel berer.Bu, iň ýokary iş wagtyny we üznüksiz, üznüksiz gaz üpjünçiligini üpjün etmegi aňladýar.Şol bir wagtyň özünde, deňagramly çykdajylary gözegçilikde saklamak arkaly girdejililigi üpjün edilmelidir.

CVG, senagat gaz öndürijileriniň zerurlyklaryny we talaplaryny aýratyn çözmek üçin hyzmat çözgütlerini taýýarlady.Bu çözgütler, klapan we işiň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, öwrümiň gerimini kesgitlemek, meýilleşdirilen arakesmelerde iş wagty azaltmak, meýilleşdirilmedik klapan näsazlyklaryny aradan aýyrmak we inwentar örtügini optimizirlemek ýaly meselelere gönükdirilendir.