pagewhy_banner

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ajaýyp çözgüt
Dürli iş şertlerinde ulanylýan kebelek klapanlary aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir: ygtybarly we ygtybarly gurluş, ýokary çykdajyly we müşderileriň islegi.In engineeringenerçilik gurluşygynda we gurnamasynda ýa-da önümçilikde we işde ýokary hilli görkezýän täze müşderilere gönükdirilen önümleri täzelemäge we ösdürmäge borçlanýarys.
gdfs (2)
Kebelek klapanlarymyzyň görnüşleri agyz suwunda, agyz suwunda, lagym, gaz, bölejikler, asma we ş.m. ulanylyp bilner.
Şonuň üçin olar şäher suw üpjünçiligi we zeýkeş, gidrawlika in engineeringenerçiligi, gaz, tebigy gaz, himiýa senagaty, nebit, elektrik energiýasy, metallurgiýa we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner we müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.

jghf

Täze önüm dizaýny üçin esas hökmünde klapan dizaýnyny we önümçilik standartlaryny berk ýerine ýetirýäris.Tehnologiki innowasiýa arkaly howpsuzlykda, ykdysady netijelilikde we hyzmat ediş möhletinde has ýokary kepillik bar we müşderilere has ýokary girdeji getirýär.

Aşakdaky 6 nokat, CVG klapanyň iň ýokary hile ýetendigini görkezýär.

Suwuk dinamika
Takyklyk
Energetika
Faceerüsti gorag
Howpsuzlyk
Aýratynlyklary
Suwuk dinamika

1. Suwuk dinamika - tertipli disk dizaýny

Dürli iş şertlerinde suw geçiriji turbalar köplenç gaty ýokary durnuksyz basyşa eýe bolup, howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin kebelek klapanynyň basyş üýtgemelerinden döreýän ýok ediji güýje garşy durmagyny talap edýär.Adatça iki çözgüt bar: biri, klapan açylanda we ýapylanda bu durnuksyz basyşlara garşy durup bilýän berk diski ulanmak;beýlekisi, klapan diskiniň görnüşini we suwuklygyň akym aýratynlyklaryna laýyk gelmek üçin klapan korpusynyň içki konturyny dizaýn etmek, netijede tygşytly we energiýa tygşytlamak üçin klapan doly açyk bolanda basyş ýitgisini azaldyp bolar. operasiýa.

gdfs

Düzülen disk dizaýny
Klapan diskini tolkunly görnüşde dizaýn etmek üçin iň ösen kompýuter kömegi bilen tehnologiýany ulanýarys.Tolkunly dizaýn, geçýän suwuklyga has gowy durnuklylygy üpjün edýär, basyşyň ýitmegini azaldýar we kawitasiýanyň täsirli ýerleşmegine mümkinçilik berýär.

gdfs

Agyr iş şertlerinde howpsuzlyk kepillendirilýär
Örän uly iş şertlerinde uly göwrümli ýa-da ýokary basyşly klapanlar üçin has berk talaplar talap edilýär.Bu meseläni çözmek üçin, topologiýa esaslanýan asyl iki gatly disk dizaýnyny optimizirledik.Bu skelet mehanizminiň dizaýny, zerur ýokary basyş we uly diametrli şertlerde ulanyp boljak diski has ýokary güýje eýe edýär.Beýleki tarapdan, akymyň garşylyk koeffisiýentini azaltmak üçin kesişiň akym geçirijiligini ulaldyp bolýar.

gdfs

Takyklyk

2. Takyklyk - takyklyk böleklerine gowy laýyklyk

Seminar köp sanly CNC tornalary, işleýiş merkezleri, gantry gaýtadan işleýän merkezler we beýleki akylly enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Ol diňe bir zähmet öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrman, önümçilik çykdajylaryny azaldýar, şeýle hem aşakdaky aýratynlyklara eýedir:
Product Gaýtalanmagyň ýokary derejesi we önümiň hili, gaty pes kwalifikasiýa derejesi.
Products Önümleriň ýokary takyklygy bar.Önümi ýygnamagyň we önümçiligiň ýokary takyklygyny üpjün edip biljek enjamda ýokary takyklyk görkezmesi, ýerleşdiriş, iýmitlendirmek, sazlamak, kesgitlemek, görmek ulgamlary ýa-da komponentleri kabul edilýär.

Precokary takyklyk komponentleri, ýygnanan klapanlaryň gowy möhürleýiş ukybyny üpjün edýär.Önümiň hilini we daşky görnüşini ep-esli ýokarlandyrýar.

gdfs

Energetika

3. Energetika - ýokary netijeli energiýa geçirijisi
Vananyň diski we baldagy ygtybarly we berk köpburçly birikmäni ulanýar, bu iş wagtynda sarsmaz we has köp energiýa iberip biler.
Sürüji momentiniň klapan diskine ygtybarly iberilmegi üçin, klapan diski bilen klapan baldagynyň arasyndaky baglanyşyk ygtybarly we berk bolmaly.Ygtybarly tork geçirişini üpjün etmek we şol bir wagtyň özünde klapan diski bilen baldagyň arasynda nol arassalanmagyny üpjün etmek üçin bu ygtybarly köpburçly klapan şkafyny birikdirmek usulyny kabul etdik.Köpburçly klapan wilkasynyň açar ýoly bolmazdan baglanyşygy sebäpli, şol bir diametrli açar klapan şkafyndan 20% köp tork çykaryp biler, bu bolsa tork geçiriş ukybyny ep-esli ýokarlandyrar.
Şol bir wagtyň özünde, bu gurluş klapan diskinde burawlamagy talap etmeýär, klapan baldagy bilen orta aragatnaşygyň öňüni alýar we hyzmat möhletini uzaldyp biler.

hfdg

Faceerüsti gorag

4. faceerüsti goramak - Dürli iş şertlerine laýyk gelýär

Ösen ösen klapan sepmek tehnologiýasy, klapany islendik iş şertlerinde gowy goramaga mümkinçilik berýär.

fgd

Vananyň üstü çäge partlama prosesi, soňra bolsa klapan ululygyna görä plastmassa sepmek ýa-da boýamak prosesi bilen bejerilýär.

Standart epoksi örtük
Epoksi rezin örtük, poslama garşy umumy materialdyr.Bejergi prosesinde galyňlygy we temperaturasy üçin berk düzgünler bar.Temperatura 210 reach ýetmeli, galyňlygy 250 mikrondan, hatda 500 mikrondan az bolmaly däldir.Örtük adam bedeni üçin zyýansyzdyr we suw içmek üçin düýbünden howpsuzdyr.

Poslamadan goramak üçin ýörite örtük
Specialörite örtük, esasanam kislota ýa-da aşgar serişdesi, çökündi öz içine alýan suw, sowadyş ulgamy, gidroelektrik ulgamlary, deňiz suwy, duzly suw we senagat hapa suwlary ýaly klapan üçin ygtybarly goragy üpjün edýär.

fgd

Howpsuzlyk

5. Howpsuzlyk - ýokary hilli we saklamak aňsat
CVG Butterfly Valve-iň möhürleri we podşipnikleri köp ýyllap howpsuz ulanylyp bilner we saklamak aňsat.CVG Valve bu ugurda täze standart döretdi.
Plazma ark kebşirlemek, ýerüsti materialy we esasy materialy metal bilen gyzdyrmak we birikdirmek üçin ulanylýar.

gdfs (6)

Doly gorag - oturgyç halkasy
CVG kebelek klapanlary içerde XXX örtükli kebşirlenen oturgyç halkasyny ulanýar.Bu amalda, ýörite garyndylar klapan korpusynyň esasy materialyna kebşirlenýär.Bu proses poslama we döwülýän poslama garşy örän ýokary garşylygy üpjün edýär.Şeýle hem organiki däl kislotalara, gidroksidi mediýa, deňiz suwuna we duz suwuna, hatda ýokary temperatura serişdelerine-de çydamlydyr.Bu gurluş rezin möhür halkasyny we klapan oturgyjyny ýakyndan gabat getirmäge mümkinçilik berýär.

Aňsat hyzmat etmek üçin esasy möhür
CVG kebelek klapanynyň möhürleýji halkasy sazlaýjy basyş plastinkasy bilen basylýar we soňra klapan diskine berkidilýär.Bu gurluşy islän wagtyňyz sazlap we möhürleýji halka bilen çalşyp bilersiňiz.Möhürleýji halka floruberden (FKM), poliuretandan ýa-da beýleki materiallardan ýasalyp bilner.

gdfs (7)

Aýratynlyklary

6. Aýratynlyklar - Bir önüm ähli aýratynlyklary örtýär
Iň köp ulanylýan klapanlar hökmünde kebelek klapanlary köp programmada ulanylyp bilner.CVG kebelek klapan iň oňat saýlawdyr: doly spesifikasiýa, giň ulanylyş aralygy we ýapyk, turba torunda we beýleki iş şertlerinde ulanylyp bilner.

gdfs (8)

CVG kebelek klapanyň nominal diametri DN50-den DN4500 aralygynda, nominal basyş PN2.5-den PN40 aralygynda.Önümleriň bu tapgyry şol bir gurnama hatarynda öndürilýär.

Productshli önümler üçin aşakdaky ýaly iki jikme-jiklik bar:
The Klapan aňsat götermek we daşamak üçin goşmaça flanes deşikleri.
▪ Bir bölek goldaw, klapan ýerleşdirilmegini has durnuklaşdyrýar.

gdfs (9)