about_banner

Biz hakda

CVG Valve elmydama "hil durmuşdyr" -a eýerýär we ösdürmekde we täzelik etmekde ähli tagallalary edýär.Global müşderilere has gowy klapanlar we hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdirip bileris.

Techokary tehnologiýaly kärhana hökmünde klapan dizaýny, R&D, gaýtadan işlemek, guýma, önümçilik, marketing, satuw we satuwdan soňky hyzmat bilen birleşdirilýär.

"Hytaý Halk Respublikasynyň Equipmentörite enjamlaryň önümçilik ygtyýarnamasy" TS şahadatnamasyny aldy we ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018 we beýleki şahadatnamalary berdi.

Önümçiligiň giňişleýin toplumy, köp sanly önümçilik goşundylaryny we ähli suwuklyklary dolandyrmak ukybyny ýapmaga mümkinçilik berýär.

Zawod 30 000 inedördül metr meýdany häzirki zaman standart ussahanalary bilen üpjün edýär, 100-den gowrak ýokary takyk CNC maşynlary, işleýiş merkezleri, dürli işleýiş enjamlary we gaýtadan işleýän enjamlar, ösen synag we gözleg enjamlary we basyş synagy ýaly gurallar bilen enjamlaşdyrylan annualyllyk 12,000 tonna klapan öndürýän maşyn, durmuş synag enjamy, ultrases detektory, metalografiki gural, göçme material barlaýjy gural, dartyş synag enjamy, täsir synag enjamy we ş.m.

jklj-3
jklj (1)
jklj (2)

CVG klapan pes we orta basyşly kebelek klapanlaryny, derwezeli klapanlary, top klapanlaryny, barlag klapanlaryny, iş klapanlarynyň görnüşlerini, ýörite dizaýn klapanlaryny, ýöriteleşdirilen klapanlary we turbageçirijileri sökmek bogunlaryny ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Şeýle hem DN 50-den 4500 mm-e çenli uly göwrümli kebelek klapanlarynyň esasy önümçilik bazasydyr.

Esasy önümler:
- Iki gezek üýtgeşik kebelek klapanlary
-Triple eksantrik kebelek klapanlary
- Rezin bilen örtülen kebelek klapanlary
-Wafer görnüşli kebelek klapanlary
-Gidrawlik dolandyryş kebelek klapanlary
- Derwezäniň klapanlary seriýasy
-Eksentrik top klapanlary
-Gidrawlik gözegçilik barlag klapanlary we ş.m.

Iki müşderiniň birmeňzeş däldigini bilýäris we şoňa görä-de hödürleýän hyzmatymyz, size aýratyn çözgüt hödürlemek bilen bu üýtgeşik çemeleşmäni görkezýär.Resminamalar, gaplamak, önüm dizaýny we Sertifikasiýa ýaly iň ownuk jikme-jikliklere çenli gaty anyk talaplaryňyz bolup biler.Size iň uly tapawudy berýän bu ownuk jikme-jiklikleri yzygiderli birleşdirmek we bermek biziň ukybymyzdyr.

Biziň maksadymyz, spesifikasiýa, wagt ölçegi we göwrümi tassyklanandan soň, bu elementleriň hersiniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin iň oňat bukjany üpjün edip biljekdigimizi üpjün etmek üçin siziň bilen ýakyndan işlemekdir.Gözlegiňiz, taslamaňyzy başdan ahyryna çenli dolandyrjak we gün-günden göni aragatnaşyk saklaýan direktor tarapyndan dolandyrylar.

Gurama

Simpleönekeý, aragatnaşyga gönükdirilen guramaçylyk kompozisiýasy

yoiu

Zawodymyz