pro_banner

Top kebelek klapanlary aýlanýan top klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Adyň diametri: DN100 ~ 3000mm 4 ″ ~ 120 ″

Basyş derejesi: PN 6/10/16/25/40

Iş temperaturasy: 0 ~ 200 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes, kebşirlemek, wafli

Aktuator: gollanma, dişli, pnewmatik, elektrik, gidrawlik

Orta: arassa suw, lagym, ýag we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Hard Iki taraplaýyn gaty aýlawly top klapany.
Ball Iki taraplaýyn möhürlemegiň amaly artykmaçlyklary bilen, top klapanynyň sazlanylýan we uzak ömri.
Small Ownuk göwrümiň we kebelek klapanyň ýeňil agramynyň gurluş artykmaçlyklaryna eýe boluň.
▪ Kebelegiň gurluşy eksantrik ýarym burçly klapan.
Fixed andokarky we pes basyşly iki taraplaýyn kesilişi amala aşyrmak üçin üýtgewsiz şar klapanyň öňdäki möhri we eksantrik kebelek klapanyň mejbury möhri bilen birleşdirilýär.
Transportation Ygtybarly işlemek bilen daşamak, gurnamak we tehniki hyzmat etmek aňsat.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

Ball Butterfly Valves Rotary Ball Valves (3)

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Döküm demir, uglerod polat
Disk WCB, Q235, Poslamaýan polat
Kök Poslamaýan polat
Oturgyç WCB, Q235, Poslamaýan polat

Gurluşy
hfgd (1)

Gollanma

Elektrik hereketlendirijisi

Pnewmatik herekete getiriji

Iş ýörelgesi
Val Klapan ýadrosynyň kub egrilen möhürleýji üstü we klapan oturgyjynyň esasy konusly möhürleýji üstü.
hfgd (1)

Val Klapan ýadrosy açylanda dürli burçlaryň üýtgeýiş diagrammasy.
hfgd (1)

Two Iki taraplaýyn akym klapanynyň esasy wezipesi öňe basyşda-da, ters basyşda-da ýa-da ters basyş öňe basyşdan uly bolanda gowy möhürlemekdir.
hfgd (1)

Öňe akym

Ters akym

Arza
Water Suw nasosynyň çykýan ýerindäki ähli klapanlar, turbageçiriji ulgamy, dikeldiş ulgamy, ýokary derejeli suw çüýşesi, aňsatlyk bilen suw basan kanalizasiýa ulgamy we akymlara garşy ulgam iki taraplaýyn klapan bolmaly.Bu klapan turbageçirijini açmak, ýapmak we metallurgiýa, magdançylyk, nebithimiýa, himiýa, elektrik energiýasy, daşky gurşawy goramak, şäher we beýleki pudaklarda we bölümlerde giňden ulanylýar.

Bejeriş, gurnamak we işe girizmek üçin esasy nokatlar
The Turbanyň öňündäki we yzky böleginde 1DN içinde turbada bogunlary, tirsekleri, garny we beýlekileri azaltmaly däl.
▪ Eger kebelek klapan, gidrawliki awtomatiki klapan, kebelek barlaýyş klapan ýa-da kebelegiň haýal ýapylýan barlag klapany klapanyň öňünde we yzynda ykjam gurlan bolsa, iki ýanaşyk klapanyň arasyndaky aralyk 1DN-den az däl.
The Möhürleýiş ýüzüne degmäň we klapan diskini gurnamak, gurnamak, daşamak, tehniki hyzmat etmek, düýpli abatlamak ýa-da sökmek üçin berk gorag çäreleri görmäň.
Assembly Gurmak, daşamak, gurnamak we saklamak wagtynda klapan diski ýapylýar.Eger ony sökmek zerur bolsa, konusyň we ýeňiň ýitmeginiň öňüni almak üçin, ýeň ýeňine zeper ýetirmezlige üns beriň.
Assembly Gurmak, gurnamak, abatlamak we abatlamakdan soň demir çipleri, kirleri we hapalary arassalaň.
Hor Gorizontal gurnama ýa-da dik gurnama garamazdan, akym kanalynyň ugry anyk bolmasa, klapan diskiniň uly tarapy, klapan açylanda suw girelgesine tarap bolmalydyr,
The Möhürleýjiniň ýüzüni ýag bilen örtüň ýa-da klapan uzak wagtlap ulanylmasa, möhürlenýän ýeri ýag kagyzy we mum kagyzy bilen ýapyň.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň