pro_banner

Energiýa akkumulýatory Gidrawlik dolandyryş kebelek klapanlaryny barlaň

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN250 ~ 2600mm

Basyş derejesi: PN 6/10/16

Iş temperaturasy: ≤300 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Baglanyş standarty: DIN, ANSI, ISO, BS

Sazlanylýan kommutasiýa wagty: 1,2 ~ 60s

Aktuator: gidrawlik

Gurnama: keseligine, dikligine

Orta: suw, ýag we poslamaýan suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Switch Sazlanylýan kommutasiýa wagty: 1,2 ~ 60 sekunt.
V Klapan ýapylýan burç: çalt ýapmak üçin 70 ° ± 5;Slowlyuwaş-ýuwaşdan ýapmak üçin 20 ° ± 5.
V Akkumulýatordaky energiýa bilen klapan awtomatiki usulda ýapylyp bilner.
▪ Ygtybarly möhürlemek, ownuk akymlara garşylyk koeffisiýenti.
▪ PLC akylly dolandyryş ulgamy tekst we duýgur ekran ýaly dürli adamlaşdyrylan operasiýa interfeýslerini amala aşyryp biler.
▪ Uzakdan we ýerli gözegçilik amala aşyrylyp bilner.
Other Öňünden kesgitlenen proseduralara laýyklykda beýleki turbageçiriji enjamlar bilen baglanyşyk işini amala aşyryp biler.
Stop Durmak we yzyna gaýtarmak funksiýalary bar.
Clos ingapylanda haýal ýapylýan funksiýany durmuşa geçirip biler, suw çekiçiniň zyýanyny netijeli ýok edip biler we suw turbinasynyň, suw nasosynyň we turba ulgamynyň howpsuzlygyny gorap biler.

Energy Accumulator Hydraulic Control Check Butterfly Valves

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Uglerod polat, süýümli demir
Disk Uglerod polat, süýümli demir
Kök Poslamaýan polat, uglerod polat
Bedeniň möhürleýji halkasy Poslamaýan polat
Disk möhürleýji halkasy Poslamaýan polat, rezin
Gaplamak Çeýe grafit, V görnüşli möhürleýji halka

Gurluşy

jghf (1)
jghf (2)

Gurluşyň aýratynlyklary
Control Dolandyryş ulgamyna görä, adaty akkumulýator görnüşi we akkumulýator görnüşi gulplama görnüşine bölünýär.
Mainly Ol esasan klapan korpusyndan, geçiriş mehanizminden, gidrawlik stansiýasyndan we elektrik dolandyryş gutusyndan durýar.
V Klapan korpusy, klapan korpusyndan, diskden, klapan şahasyndan / baldakdan, möhürleýji böleklerden we beýleki böleklerden durýar.Geçiriş mehanizmi esasan gidrawlik silindrden, roker golundan, goldaýan gapdal plastinkadan, agyr çekiçden, leňňerden, gulplaýjy silindrden we beýleki birleşdiriji we geçiriji böleklerden durýar.Klapan açmak we ýapmak üçin gidrawliki güýç üçin esasy hereketlendiriji.
▪ Gidrawlik stansiýasyna nebit nasos birligi, el bilen nasos, akkumulýator, solenoid klapan, aşýan klapan, akym dolandyryş klapan, duralga klapany, gidrawliki manifold blok, poçta gutusy we beýleki komponentler girýär.
Ual El bilen işleýän nasos ulgamy işe girizmek we ýörite iş şertlerinde klapan açmak we ýapmak üçin ulanylýar.
Flow Akym dolandyryş klapan, klapanyň açylyş wagtyny sazlamak üçin ulanylýar.
Trans Geçiriji gidrawliki silindrde çalt ýapylýan wagt sazlaýjy klapan ýerleşdirilýär we haýal ýapylýan wagt çalt we haýal ýapylýan burç sazlaýjy klapany sazlaýar.
System Ulgamda, iki akkumulýator klapan açmak we ýapmak üçin işjeň güýç çeşmesini üpjün etmek üçin biri-birine garaşýar.
V Klapan şahasy uzyn we gysga şahanyň gurluşyny kabul edýär.
▪ Adatça, gorizontal gurnama kabul edilýär we ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda dik gurnama hem kabul edilip bilner.
Hyd Gidrawlik stansiýasy, elektrik dolandyryş gutusy we klapan korpusy tutuşlygyna ýa-da aýratyn gurnalyp bilner.Wertikal düzüliş kabul edilende aýratyn gurulýar.
Hyd Gidrawlik ulgamynda elektromagnit ugrukdyryjy klapanyň dolandyryş aýratynlyklary, umuman, oňyn hereket görnüşidir.
Hor Gorizontal gurnamada, geçiriş mehanizmi köplenç öňe ugrukdyrylýar;Saýtyň meýdany bilen çäklendirilende, ters gurnama görnüşi hem ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda kabul edilip bilner.(Aşakdaky suratlara serediň)

Energiýa akkumulýatorynyň gidrawliki gözegçilik kebelek klapanyny (Öňe gurnama)
jghf (3)
 
 
Energiýa akkumulýatorynyň gidrawliki gözegçilik kebelek klapanyny (ters gurnama)
jghf (4)


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary