nes_banner

Klapan kebşirleme kemçiliklerini nädip çözmeli?

Bularyň arasyndabasyşly klapanlar of senagat turbalary, guýma polat klapanlarçykdajylarynyň tygşytlylygy we dizaýn çeýeligi sebäpli giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, guýma prosesi göwrümi, diwaryň galyňlygy, howasy, çig mal we guýma gurluşyk işleri bilen çäklendirilendigi sebäpli, guýmalarda gözenekler, gözenekler, çatryklar, gysylma gözenekleri, kiçelýän boşluklar we goşmaçalar ýaly dürli guýma kemçilikleri peýda bolar, esasanam gum guýma erginleri.Has köp zat üçin polat guýma.Polatda birleşdiriji elementler näçe köp bolsa, eredilen poladyň suwuklygy näçe pes bolsa, guýma kemçilikleri döreýär.Şonuň üçin kemçilikleri ýüze çykarmak we kebşirleýişden soň klapanyň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýerlikli, tygşytly, amaly we ygtybarly abatlaýyş kebşirleme prosesini düzmek, yssy we sowuk gaýtadan işlemekde umumy alada öwrüldi.klapanlar.Bu makalada abatlaýyş kebşirleýiş usuly we birnäçe polat guýma kemçilikleriniň tejribesi (kebşirleýiş hasasy köne marka bilen görkezilýär) bilen tanyşdyrylýar.

the pressure-bearing valves of industrial pipelines How to deal with valve welding defects

Nädogry işlemek

1. Kazyýetiň nädogry bolmagy
Önümçilik tejribesinde käbir guýma kemçilikleri kebşirlemegi, aralaşýan çatryklary, içeri girýän kemçilikleri (aşagyna girýän), bal ary gözeneklerini, aýryp bolmaýan çäge goşulmalaryny we 65 inedördül santimetrden gowrak meýdany gözenegiň gysylmagyna we ş.m. bejermäge rugsat berilmeýär. we iki tarapyň şertnamasynda ylalaşylyşy ýaly bejerip bolmaýan beýleki esasy kemçilikler.Kebşirleýiş abatlamazdan ozal kemçiligiň görnüşine baha bermeli.
2. Aýyrmak
Zawodda, köplenç guýma kemçiliklerini ýok etmek üçin uglerod ýaýly howa çalşygy ulanylýar, soňra demir şöhlesini ýüze çykarmak üçin kemçilikli bölekleri ýuwmak üçin göçme burç ýylmaýjy ulanylýar.Productionöne önümçilik tejribesinde kemçilikleri aýyrmak üçin ýokary tokly uglerod polat elektrodyny ulanmak we metal şöhle saçmak üçin burç ýylmaýjy ulanmak has köp.Adatça, guýma kemçilikleri <4mm-J422 elektrod we 160-180A tok bilen kemçilikleri aýyrmak üçin ýok edip bolýar.Burç ýylmaýjy, kebşirleýiş stresini azaltmak üçin kemçiligi U görnüşine öwürýär.Kemçilikler doly aýrylýar we kebşirlemegiň abatlaýyş hili gowy.
3. Kemçilikli bölekleri gyzdyrmak
Kömürturşy polat we austenitik poslamaýan polat guýmalar üçin, abatlaýyş kebşirleýiş böleginiň meýdany 65 sm2-den az we çuňlugy guýma galyňlygynyň 20% ýa-da 25mm-den az bolsa, adatça gyzdyrmak hökman däl.Şeýle-de bolsa, ZG15Cr1Mo1V we ZGCr5Mo ýaly merjen polat guýmalar üçin poladyň gaty gatylaşma tendensiýasy we sowuk kebşirlemegiň aňsat döwülmegi sebäpli gyzdyryş işleri geçirilmelidir.Saklamagyň wagty azyndan 60min bolmaly.Dökümi umuman gyzdyryp bolmaýan bolsa, kemçilik ýerinde kislorod-asetilen bilen 300-350 ° C çenli gyzdyryp bolýar we 20mm giňeldip bolýar (garaňky ýerde goýy gyzyl reňkde syn etmek) we uly fakeliň bitarap alawy. ýarag ilki kemçilikde we töweregindäki ýerlerde ulanylýar.Tegeligi birnäçe minut çalt süýşüriň, soňra 10 minutlap haýal hereket ediň (kemçiligiň galyňlygyna baglylykda), kemçilik doly gyzdyrylýar we soňra çalt bejerilýär.

Has giňişleýin maglumat üçin baryp görmegiňizi haýyş edýäriswww.cvgvalves.com.Habarlaşmaksales@cvgvalves.com.


  • Öňki:
  • Indiki: