nes_banner

Umumy klapan gurmak bilimleri # 1

Vanany gurmazdan ozal barlamak

The Seresaplyk bilen barlaňklapanmodeli we spesifikasiýasy çyzuwyň talaplaryna laýyk gelýär.
The Klapan baldagy we klapan diskiniň çeýe açylyp bilinjekdigini ýa-da ýapyşandygyny ýa-da ýapykdygyny barlaň.
The Klapanyň zaýalanandygyny ýa-da sapakly klapanyň sapagynyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
The Klapan oturgyjynyň we klapan korpusynyň birleşmesiniň berkdigini, klapan diski bilen klapan oturgyjynyň, klapan örtüginiň we klapan korpusynyň, klapan baldagy bilen klapan diskiniň arasyndaky baglanyşygy barlaň.
The Klapan gapjygynyň, gaplamanyň we berkidijileriň (boltlaryň) iş gurşawynyň talaplaryna laýykdygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
Old Köne ýa-da uzak wagtlap dowam edýän basyş ýeňilleşdiriji klapany sökmeli, tozan, gum we beýleki galyndylary suw bilen arassalamaly.
Port Portuň gapagyny aýryň, möhürleme derejesini barlaň we klapan diski berk ýapyk bolmaly.

Vananyň basyş synagy

Pes basyşly, orta basyşly we ýokary basyşly klapanlar güýç synagyna we berklik synagyna, garyndy polat klapanlar hem gabygyň spektral seljermesine sezewar edilmeli we material gözden geçirilmeli.

1. Vananyň berk synagy
Vananyň berk synagy, klapanyň daşky ýüzündäki syzyşlary barlamak üçin klapany açyk ýagdaýda barlamakdyr.PN≤32MPa bolan klapanlar üçin synag basyşy nominal basyşdan 1,5 esse, synag wagty 5 minutdan az däl, ökde bolmak üçin gabykda we gaplaýyş bezeginde syzma ýok.

2. Vananyň berkligi synagy
Synag, klapanyň möhürleýji ýüzünde syzma bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin klapan doly ýapyk bilen geçirilýär.Synag basyşy, kebelek klapanlaryndan, barlag klapanlaryndan, aşaky klapanlardan we gazyk klapanlaryndan başga, adatça nominal basyşda amala aşyrylmalydyr.Iş basyşy ulanylanda, iş basyşynyň 1,25 essesi bilen hem synag edilip bilner we klapan diskiniň möhürleýji ýeri syzmasa, hünärli bolar.

CVG klapan hakda

CVG klapanpes we orta basyşly kebelek klapanlaryny, derwezeli klapanlary, top klapanlaryny, barlag klapanlaryny, iş klapanlarynyň görnüşlerini, ýörite dizaýn klapanlaryny, ýöriteleşdirilen klapanlary we turbageçirijileri sökýän bogunlary ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Şeýle hem DN 50-den 4500 mm-e çenli uly göwrümli kebelek klapanlarynyň esasy önümçilik bazasydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: