nes_banner

Habarlar

 • Common Valve Installation Knowledge #1

  Umumy klapan gurmak bilimleri # 1

  Vanany gurmazdan ozal barlamak val Klapan modeliniň we spesifikasiýasynyň çyzuwyň talaplaryna laýyk gelýändigini üns bilen barlaň.The Klapan baldagy we klapan diskiniň çeýe açylyp bilinjekdigini ýa-da ýapyşandygyny ýa-da ýapykdygyny barlaň.The Klapanyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň ...
  Koprak oka
 • How To Deal With Valve Welding Defects?

  Klapan kebşirleme kemçiliklerini nädip çözmeli?

  Senagat turbageçirijileriniň basyşly klapanlarynyň arasynda guýma polat klapanlar, çykdajy tygşytlylygy we dizaýn çeýeligi sebäpli giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, guýma prosesi ululygy, diwaryň galyňlygy, howasy, çig mal we gurluşyk amallary bilen çäklendirilendigi sebäpli ...
  Koprak oka
 • Introduction to Flexible Rubber Joints #2

  Çeýe rezin bogunlara giriş # 2

  1. KXT görnüşli çeýe rezin bogunlary ulanmagyň gerimi: Suw üpjünçiligi we zeýkeş, aýlanylýan suw, HVAC, ýangyndan goramak, kagyz öndürmek, derman önümleri, nebithimiýa, gämiler, nasoslar, kompressorlar, janköýerler we beýleki turbageçiriji ulgamlarda giňden ulanylyp bilner. birlikleri ...
  Koprak oka
 • Introduction to Flexible Rubber Joints #1

  Çeýe rezin bogunlar bilen tanyşlyk # 1

  1. KXT görnüşli çeýe rezin bilelikdäki önümiň tanyşdyrylyşy: Bir toply rezin bogunlar esasan titremäni azaltmak, sesi peseltmek, ulalmak we ulanmak aňsat bolan turbageçirijiler üçin ulanylýar.Balleke toply rezin bogunlar, bir toply rezin ýumşak bogunlar diýlip hem atlandyrylýar, aýdym aýdyň ...
  Koprak oka
 • What Is The Difference Between Butterfly Valve and Gate Valve?

  Kebelek klapan bilen derwezäniň klapanynyň arasynda näme tapawut bar?

  Derwezäniň klapanynyň we kebelek klapanyň işleýşine we ulanylyşyna görä, derwezäniň klapanynyň kiçijik akym garşylygy we gowy möhürleýiş ukyby bar.Derwezäniň klapan plastinkasynyň we ortaça akym ugry dik burçda, sebäbi derwezäniň klapany ýerleşdirilmedik bolsa ...
  Koprak oka
 • Application of Butterfly Valve and Gate Valve Under Different Working Conditions

  Dürli iş şertlerinde kebelek klapan we derwezäniň klapanyny ulanmak

  Derweze klapan we kebelek klapan ikisi hem turbageçirijiniň ulanylyşynda akymy üýtgetmek we sazlamak roluny oýnaýar.Elbetde, kebelek klapanlaryny we derwezeli klapanlary saýlamakda henizem usullar bar.Suw üpjünçiligi ulgamynda, topragyň örtüginiň çuňlugyny azaltmak üçin ...
  Koprak oka
 • Working Principle of Pneumatic Butterfly Valves

  Pnewmatik kebelek klapanlarynyň iş ýörelgesi

  Kesgitleme Pnewmatik kebelek klapan, pnewmatik herekete getiriji we kebelek klapan.Himiýa, kagyz, kömür, nebit, lukmançylyk, suw konserwasiýasy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Pnewmatik kebelek klapan pnewma bilen enjamlaşdyrylanlygy sebäpli ...
  Koprak oka
 • What is Dismantling Joint type VSSJAF

  Bilelikdäki VSSJAF sökmek näme

  VSSJAF görnüşini sökmek birleşmesi, iki tarapyndaky flanesler bilen birikdirilen turbalar üçin amatly.Gurnama wagtynda önümiň we flanesleriň iki ujunyň gurnama uzynlygyny sazlaň we bez boltlaryny diagonally we deň derejede berkitiň ...
  Koprak oka
 • Rubber Joints Exported to the United States

  ABŞ-a eksport edilen rezin bogunlar

  Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eksport edilýän rezin bogunlar, turba geçirijisiniň sarsmagy, sesiň peselmegi we süýşmegiň öwezini dolmak üçin ulanylýan mata bilen berkidilen kauçuk korpusdan we demir flanesden durýar.Iki iş basyşy bar: PN10 we PN16.Şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Flange Connection Function for Dismantling Joints

  Bogunlary sökmek üçin flanes birikmesi funksiýasy

  Flanes baglanyşygy, flanes plastinkasyna iki turbany, turba armaturlaryny ýa-da enjamlaryny düzeltmek, flanes padleri goşmak we boltlar bilen birleşdirmekdir.Aýrylyp bilinýän goşa flanes güýji geçiriji birikdirilen bölekleriň basyş zyňylyşyny (kör plastinka güýji) geçirip biler ...
  Koprak oka
 • The Flange Classification and Application

  Flanes klassifikasiýasy we ulanylyşy

  Flanes klassifikasiýasy: 1. Flanes materiallary: uglerod polat, guýma polat, garyndy polat, poslamaýan polat, mis we alýumin garyndysy.2. Önümçilik usuly bilen, ony ýasalan flaneslere, guýlan flaneslere, kebşirlenen flaneslere we ş.m. bölmek bolar 3. Önümçilik standartyna laýyklykda i ...
  Koprak oka
 • Four Super Hydropower Stations on Yangtze River

  Taňtze derýasyndaky dört sany super gidroelektrik stansiýasy

  Derýalaryň gürlügi we suw akymlary sebäpli Hytaý suw energiýasy bilen baý ýurt.Maglumatlara görä, Hytaýda azyndan 600 million gidroelektrik bar, şolaryň ýarysyndan gowragyny ulanyp bolýar.Şonuň üçin Hytaý gidroelektrik gurluşygyna uly ähmiýet berýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2