project_banner

Taslamamyz

https://www.cvgvalves.com/our-project/

Arza:Şäher häkimliginiň suw zawody
Müşderi:Leshan No. 5 Suw zawody, Ltd.
Önümler:El bilen / elektrik aktuator kebelek klapanlary DN200 ~ DN1000 PN10
El bilen / pnewmatik / elektrik aktuator derwezesi klapanlary DN200 ~ DN500 PN10
Pnewmatik burç görnüşli palçykdan boşatma klapanlary
Yzyna gaýdyp gelmeýän barlag klapanlary, köp wezipeli dolandyryş klapanlary we ş.m.

Leshan 5-nji suw zawodynyň suw üpjünçiligi günde 100,000m³.Gurluşykdan soň esasan 100,000-den gowrak adam üçin arassa agyz suwy meselesini çözýär.Nasos öýüniň, ösümlik meýdanynyň we süzgüç tankynyň möhüm böleklerine oturdylan bu taslama dürli spesifikasiýalary we 726 toplum klapan görnüşlerini hödürledik.

Arza:Suw üpjünçiligi
Müşderi:“Sichuan Lezhi Haitian Water Co., Ltd.”
Önümler:Kebelek klapanlary, derwezeli klapanlar, gidrawlik dolandyryş kebelek barlag klapanlary we ş.m.

Lehi şäherindäki ikinji suw desgasy bir günde 30,000 m³ suw üpjünçiligine eýe.Taslama Leji şäheriniň jaňjiakiao derýasynda ýerleşýär.Taslamanyň esasy mazmuny çökündilerden öňki tank, çökündiler üçin bak, dermanhana, toplumlaýyn jaý we ş.m. öz içine alýar. Bu taslamada müşderiler tarapyndan ulanylandan soň çydamly we durnukly kebelek klapanlaryny we derweze klapanlaryny hödürledik.

https://www.cvgvalves.com/our-project/
fgduiytgdfhfg

Arza:Suw tygşytlaýyş taslamasy
Müşderi:“Shuifa Group Huangshui East Transfer Engineering Co., Ltd.”
Önümler:DN2400 sazlaýjy klapanlar we beýleki uly göwrümli kebelek klapanlary we ş.m.

Birinji etapda umumy bahasy 14 million inedördül metre çenli 538 million ABŞ dollary.“Huangshui East Transfer Engineering” taslamasynyň ikinji tapgyrynyň umumy maýa goýumy 494 million dollar, turbageçirijiniň uzynlygy 56,40 km, dizaýn akymy 15 m³ / s we tamamlanandan soň ýylda 243 gün işleýär.Suw üpjünçiliginiň ýyllyk mukdary 315 inedördül metr.Birinji we ikinji etapda, uly ululykdaky sazlaýyş klapanlary, eksantrik ýarym şar klapanlary, kebelek klapanlary, derwezeli klapanlar, howa çykaryjy klapanlar we teleskopiki bogunlar ýaly köp sanly önüm öndürdik.

Arza:Şäher häkimliginiň suw zawody
Müşderi:Çongçin Dianjiang suw üpjünçiligi kärhanasy, Ltd.
Önümler:Elektrik herekete getiriji kebelek klapanlary DN300 ~ DN400 PN16
Eksentrik top klapanlary DN300 ~ DN700 PN16
Köp funksiýaly dolandyryş klapanlary DN300 ~ DN400 PN16
Palçykdan boşatmak klapanlary we ş.m.

Çongçin Dianjiang suw zawody taslamasynyň bir günde 66,000 m³ taslamasy, Dianjiang şäherindäki esasy taslama bolup, ol kiçi şäherler üçin infrastrukturanyň 13 kiçi taslamasynyň biridir.Taslamanyň umumy maýa goýumy 16 million dollar.Suw üpjünçiligi zawodynyň gurluşygyndan başga-da, taslama 76.54 km suw paýlaýyş ulgamynyň gurluşygyny hem öz içine alýar.Bu taslamada elektrik kebelek klapany, eksantrik ýarym şar klapan, köp funksiýaly dolandyryş klapan we beýleki klapanlar bilen üpjün etdik.

https://www.cvgvalves.com/our-project/
https://www.cvgvalves.com/our-project/

Arza:Lagym arassalaýjy zawod
Müşderi:Pingçang Gaitiniň Suw üpjünçiligi Co., Ltd.
Önümler:El bilen kebelek klapanlary DN80 ~ DN400 PN10
El bilen ýumşak möhürleýji derwezäniň klapanlary DN100 ~ DN400 PN10
Mikro garşylyk haýal ýapylýan barlag klapanlary DN150 ~ DN400 PN10
Çeýe rezin bogunlary DN300 ~ DN700 PN10
Kanal derwezesi, Demir mis bilen örtülen meýdança derwezesi we ş.m.

Pingçang şäheriniň sebitleýin ösüşine uýgunlaşmak we sebitdäki ýerüsti suwlaryň daşky gurşawynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Bazhong Pingchang lagym arassalaýjy zawod taslamasynyň kanalizasiýa arassalaýyş kuwwaty 20,000 tonna ýetdi.Ahyrky ulanyja dürli spesifikasiýalaryň we görnüşleriň 115 klapanyny hödürledik we müşderiler üçin gurnama görkezmelerini berdik.Satuwdan soňky gowy hyzmat biziň üçin ajaýyp abraý gazandy.