nes_banner

Çeýe rezin bogunlara giriş # 2

1. KXT görnüşli çeýe rezin bogunlary ulanmagyň gerimi:
Içinde giňden ulanylyp bilnersuw üpjünçiligi we zeýkeş, elektrik stansiýalary, suw desgalary, polat fabrikleri, suw kärhanalary, in engineeringenerçilik gurluşyklary we ş.m. ýaly enjamlary ulanyp, aýlanýan suw, HVAC, ýangyndan goramak, kagyz öndürmek, derman önümleri, nebithimiýa, gämiler, nasoslar, kompressorlar, janköýerler we beýleki turbageçiriji ulgamlar.

2. KXT görnüşli çeýe rezin bilelikdäki gurnama usuly:
a.Gurlandarezin bogun, göçürme çäginden daşarda gurmak düýbünden gadagan.
b.Berkidiji boltlar simmetrik bolmaly we ýerli syzmagyň öňüni almak üçin kem-kemden berkidilmelidir.
Iş basyşy 3.1.6MPa-dan ýokary bolsa, iş wagtynda boltlaryň gowşamagynyň öňüni almak üçin gurnama boltlarynda elastik basyş padleri bolmaly.
c.Wertikal gurnama wagtynda, birleşdirilen turbanyň iki ujuny dik güýç bilen goldamaly we işiň basyş astynda çekilmezligi üçin çekişe garşy enjam kabul edilip bilner.
d.Kauçuk bogunyň gurnama bölegi ýylylyk çeşmesinden uzakda bolmaly.Ozon meýdanyGüýçli radiasiýa täsir etmek we bu önümiň talaplaryna laýyk gelmeýän serişdäni ulanmak düýbünden gadagan.
e.Sharpiti gurallaryň daşalmagy, ýüklenmegi we düşürilmegi wagtynda rezin bogunyň ýüzüni çyzmagy we möhürlemegi düýbünden gadagan.

3. KXT görnüşli çeýe rezin bogunlary ulanmak boýunça görkezmeler:
a.Bu önümi ýokary gatly suw üpjünçiligi üçin ulananyňyzdaturbageçirijiberk kysmat bolmaly, ýogsam önümi çekmäge garşy enjam bilen üpjün etmeli.Kesgitli goldawyň ýa-da ýaýyň güýji eksenel güýçden uly bolmaly, ýogsam çekişe garşy enjam hem gurulmalydyr.
b.Iş turbasyny öz turbageçirijiňize görä saýlap bilersiňiz: 0.25mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa çeýe rezin bogunlar we birikdiriş ölçegleri "flanes ululygy tablisasyna" degişlidir.

contact cvg valves

expansion rubber joints  pipe fitings pipeline joints


  • Öňki:
  • Indiki: