pro_banner

Doly basyş ýokary netijelilik tükenik klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN25 ~ 400mm

Basyş derejesi: PN 10/16/25/40

Iş temperaturasy: ≤100 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Orta: suw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maksat
▪ Doly basyş, ýokary netijelilik we ýokary tizlikli işleýiş we makiýa up klapany giriş turbageçirijisine we turbadaky howany we bugy aýyrmak üçin ulanylýan, suwuň köpelmegini ýok etmek üçin ulanylýan ýylylyk sikl suw geçirijisine oturdylýar. turbageçirijide gazyň saklanmagy we gaz partlamasynyň suw çekiçiniň netijesinde turbanyň ýarylmagy sebäpli garşylyk.Turbada vakuum emele gelende, kanalizasiýa turbanyň içine girmeginiň we inçe diwarly polat turbasynyň deformasiýasynyň öňüni almak üçin awtomatiki usulda gaz sanjyp biler.
ghfd (2)

1-silindr 2-porşenli klapan 3-tükenik gapagy
4-Egzoz porty 5-Ponton 6-gabyk

Görkezmeler
Urban Şäher suw üpjünçiligi ulgamy we täze suw üpjünçiligi ulgamy işe girizilende, turbalaryň partlamagy ýa-da suw çekiçiniň zeper ýetmegi aňsat.Gözleg, heläkçiligiň esasy sebäbiniň turbanyň tükeniksizdigini görkezýär.Şeýle-de bolsa, bar bolan ýokary tizlikli gaz çykaryjy gaz makiýa val klapany (goşa portly egzoz klapany we birleşdirilen goşa portly egzoz klapany goşmak bilen) diňe ýokary tizlikde basyşsyz gazy çykaryp biler.Turbageçirijileriň köpüsinde, esasanam täze turbageçirijilerde birnäçe suw sütüniniň bolmagy gutulgysyz diýen ýaly.Şonuň üçin adaty ýokary tizlikli (goşa port) işleýiş klapany turbageçirijiniň gaz çykaryjy zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär, netijede şäher suw geçirijileriniň köp bölegi ýarylýar.Betbagtçylyklar ýygy-ýygydan bolýar.
Full Doly basyşly ýokary netijelilikli ýokary tizlikli gaz çykaryjy gaz makiýa val klapany, gurluş prinsipinde adaty ýokary tizlikli (goşa port) işleýiş klapanyndan tapawutlanýar.Turbageçiriji gaz, köp sanly suw sütüniniň bardygyna, gaz sütünleriniň interfeýsine we basyşyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan turbadan ýokary tizlik bilen çykarylyp bilner.Bu klapany ulanmak täze turbageçirijiňiziň işleýiş töwekgelçiligini we tükeniksizlikden dynar;Turbalar ulgamynyň turba ýarylmagyny azaltmak, garşylygy azaltmak, energiýany tygşytlamak, basyş zarbasyny azaltmak we tutuş suw üpjünçiligi ulgamynyň we dürli enjamlaryň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak.

Gurnama

Iki flanes kebelek klapan bilen birikdiriň
ghfd

Iki flanes kebelek klapan bilen birikdiriň
ghfd

Kompozit tükenik klapan (Arassa suw üçin)
Comp Birleşdirilen egzoz klapanlarynyň bu tapgyry nasos rozetkasynda ýa-da suw üpjünçiligi we paýlaýyş turbasynda sazlamak üçin amatlydyr.Turbageçirijide toplanan köp mukdarda howany aýyrmak ýa-da turbageçirijiniň we nasosyň hyzmat netijeliligini ýokarlandyrmak üçin turbanyň has ýokary ýerinde toplanan az mukdarda howa atmosfera zyňylýar.Turbada otrisatel basyş ýüze çykan ýagdaýynda, turbany negatiw basyş zerarly zeperden goramak üçin klapan daşarky howada çalt sorulýar.

ghfd (1)
gdf

Kompozit tükenik klapan (kanalizasiýa üçin)
Lagym kanalizasiýa aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, lagym tükenik klapany ýokarky wilkanyň üsti bilen ýeňil sferik porşonda gönüden-göni hereket edýän gurluşy kabul edýär, bu bolsa köp mukdarda tükeniksiz kanalizasiýa çykmagyny azaldýar, şonuň üçin hapalar goýulmaz. porşanyň üstüni möhürlemek, suwuň täsirine has çydamly we işleýiş funksiýasynyň kadaly işlemegi üçin içerine zeper ýetirmek aňsat däl.

jyutiytur

  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň