pro_banner

Piston akymyny sazlaýjy klapanlar

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 2200mm

Basyş derejesi: PN 10/16/25

Iş temperaturasy: 0 ~ 80 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Baglanyş standarty: DIN, ANSI, ISO, BS

Sürüji tertibi: gurçuk enjamlary, pnewmatik, elektrik, gidrawlik

Orta: suw, nebit, gaz we poslamaýan suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Çyzykly kadalaşdyrmak: takyk sazlamany amala aşyryp bilýän klapanyň açylmagy we akymy çyzykly.
Maintenance Tehniki hyzmatyň pes bahasy we uzak hyzmat ediş möhleti: amatly akym kanaly we degişli material saýlamak, klapanyň uzak ömrüni üpjün edýär.
▪ Ownuk hereketlendiriji güýç: porşanyň has durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin gidrotehniki deňagramlylyk dizaýny, mis ergininden ýasalan gollanma zolagy.
▪ Meýletin gurnama: klapan dik, keseligine we asma ýa-da turbanyň iki gapdalynda gurnalyp bilner.
Eli Ygtybarly möhürlemek (adaty görnüş): elastomer klapanyň ýörite dizaýn gurluşy;Performanceokary öndürijilikli elastik silisiýa jeli bilen birikdirilen demir klapan oturgyjy köpürjik derejeli möhürleme effektini berýär, klapan oturgyjynyň çyzylmagynyň öňüni alýar we klapan oturgyjynyň hyzmat möhletini uzaldýar.
Energy Çaknyşyk energiýasynyň ýaýramagy we titremä garşy (köp orifis görnüşi).
▪ Konik deşik dizaýny, kawitasiýa garşy (köp orifis görnüşi).
Multiple Birnäçe maksat üçin ulanylýar we gidrawliki diafragma dolandyryş klapanyny we Y görnüşli dolandyryş klapanyny çalşyp biler.
▪ Işleýiş tertibi: gidrawlik silindr işleýşi, elektrik operatorynyň işleýşi, gurçuk dişli el bilen işlemek we uzakdan dolandyryş otagynyň işleýşi.
Functions Funksiýalary ulanmak: akymy dolandyrmak, basyşy azaltmak gözegçiligi, basyşy saklamak gözegçiligi, basyşy kadalaşdyrmak, basyşy saklamak we basyşy azaltmak gözegçiligi.

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Süýümli çoýun demir
Oturgyç halkasy SUS304
Kök SUS410
Möhür halkasy NBR
Içki Bolt SUS304
Rulman zyňmak SUS304
Beýleki zerur materiallar barada gepleşik geçirilip bilner.

Gurluşy

gdfs (1)
gdfs (2)
gdfs (3)
gdfs (4)

Iş ýörelgesi
▪ Porzin dolandyryş klapan esasan klapan korpusyndan, klapan oturgyjyndan, porşondan, klapan şkafyndan, krankdan, birleşdiriji çybykdan, hereketlendiriji gysgyçdan, gysgyçdan, podşipnikden we işleýiş mehanizminden durýar.
Pist Porşini sazlaýjy klapan, klapan birleşdiriji çybyk mehanizminiň üsti bilen gollanma demirýoly boýunça porşanyň eksenel hereketine klapan miliniň öwrümini öwürýär.Porşanyň yza we öňe hereket etmeginde, akymy kadalaşdyrmak we basyş gözegçiligi porşen bilen klapan oturgyjynyň arasyndaky akym meýdanyny üýtgetmek arkaly amala aşyrylýar.
▪ Suw eksenel ýaýdan klapan korpusyna akýar.Porzin dolandyryş klapanyndaky akym kanaly akisimmetrikdir we suwuklyk geçende turbulentlik bolmaz.
The Porşen nirä hereket etse-de, iň oňat kawitasiýa ýetmek we klapan korpusynyň we turbageçirijiniň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin, islendik ýagdaýda klapan kamerasyndaky suw akymy ýyllyk bolup, rozetkadaky okuna gysylýar. siňdiriş sebäpli boşluk.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň