pro_banner

Doly kebşirlenen top klapanlary (göni gömülen görnüş)

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 600mm

Basyş derejesi: PN 25

Iş temperaturasy: adaty temperatura

Baglanyş görnüşi: düwme kebşirlemek

Standart: API, ASME, GB

Aktuator: el bilen, gurçuk enjamlary, pnewmatik, elektrik, gidrawlik

Orta: suw, howa, nebit, tebigy gaz, gaz, ýangyç gazy we beýleki suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Bir bölek kebşirlenen şar klapany, daşarky syzma we beýleki hadysalar ýok.
Domestic Öňdebaryjy içerki tehnologiýa, tehniki hyzmat we uzak hyzmat ömri.
Vital Kebşirleýiş prosesi özboluşly, wajyp gözenekler, çişikler ýok, ýokary basyş we klapan korpusynyň nol syzmagy.
High qualityokary hilli poslamaýan polat topy, iki gatly goldaw görnüşli möhürleýiş gurluşyny ulanyp, top goldawy ylmy we ýerliklidir.
Gazet Teflondan, nikelden, grafitden we beýleki materiallardan ýasalyp, karbonlaşdyrylan.
V Klapan guýusynyň arzan bahasy bar we açmak we işlemek aňsat.
Directly Gömülen kebşirlenen şar klapan korpusynyň uzynlygyny gömülen çuňluga görä kesgitläp bolýar.
High çalgy ýaglaýjy möhüriň ýokary basyşda yzyna gaýdyp gelmeginiň öňüni alyp biljek barlag klapan görnüşinde ýag sanjym porty bilen enjamlaşdyryldy.
V Klapan, turba geçiriji ulgamyň zerurlyklaryna görä howa çalmak, drena and we öňüni alyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
▪ CNC önümçilik enjamlary, güýçli tehniki goldaw, programma üpjünçiligi we enjamlaryň laýyk gabat gelmegi.
But Müşderiniň haýyşy boýunça düwme kebşiniň ululygy dizaýn edilip we öndürilip bilner.
 

Doly kebşirlenen top klapany (inkubasiýa öňünden gönüden-göni jaýlanýar)

District Etrap ýyladyş üpjünçiligi, sowadyş we ýyladyş üpjünçilik ulgamlarynda, şäher gazynda ulanmak.
Ium Orta: uglerod polat bilen himiki täsir etmeýän suw, howa, ýag we beýleki suwuklyklar.

Ölçegler
utyrkjhjg (2)
 
Doly kebşirlenen top klapan (göni gömülen we dargadylan görnüş)

Natural Tebigy gaz turbasynda, şäher gazynda ulanmak.
Ium Orta: tebigy gaz, kömür gazy, gaz we uglerod polat bilen himiki täsir etmeýän beýleki suwuklyklar.

Ölçegler

utyrkjhjg (4)

Jaýlanan iş şertleriniň dizaýny
Under grounderasty şertlerde ulanylýan klapanlar üçin, klapan uzaldyjy çybyklary, tehniki hyzmat üçin uzaldyjy turbalary (klapan oturgyjynyň iki gapdalyndaky ýag turbalary + klapan korpusynyň aşagyndaky kanalizasiýa turbalary) we gözegçilik klapanlaryny düzüň. ýerdäki klapan işleýiş ýagdaýy upperokarky bölegi işlemek aňsat.Klapanyň üstündäki poslama garşy çydamly asfalt örtük ýa-da epoksi rezin goragy, ýerdäki turbageçiriji we adatdan daşary ýagdaý çäreleri gömülen gurşawa uýgunlaşýar.

Gurnama
Steel Polat top klapanlarynyň kebşirleýiş uçlary elektrik kebşirlemesini ýa-da elde kebşirlemegi kabul edýär.Vananyň kamerasynyň gyzmagyndan saklanmalydyr.Kebşirleýiş uçlarynyň arasyndaky aralyk, kebşirleýiş prosesinde emele gelen ýylylygyň möhürleýji materiallara zeper ýetirmezligi üçin gaty gysga bolmaz.
Installation Gurmak wagtynda ähli klapanlar açylar.

utyrkjhjg (5)

1. Kerpiç 2. Toprak 3. Beton


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň