pageaft_banner

Satuwdan soň hyzmat

sever (2)

Önümiň hili barada borçnama

CVG Valve tarapyndan üpjün edilen önümleriň hemmesini özümiz düzýäris we öndürýäris.Önümleriň ygtybarly öndürijiligine, berk ulanylyşyna we uzak ömrüň dowamlylygyna göz ýetirmek üçin önümler API, ANSI ülňülerine doly laýyk gelýär.

Zawodda önümi doly barlamak, synag enjamlary we tehnologiýa, gaýtadan işleýän enjamlar bar, çig malyň we satyn alnan bölekleriň hiline berk gözegçilik edýär.Önümçiligiň ähli prosesi, ISO 9001: 2015 hil ulgamynda standart dizaýn, işläp düzmek, öndürmek, gurnamak we hyzmat etmegiň hil kepilligi tertibine laýyklykda berk ýerine ýetirilýär.

Daşaýyş wagtynda önüm zaýalanan ýa-da ýitirilen bölekler bolsa, mugt hyzmat etmek we ýiten bölekleri çalyşmak üçin jogapkärçilik çekýäris.Zawoddan getirilýän ýere, ulanyjy kabul edilýänçä iberilýän önümleriň hiline we howpsuzlygyna doly jogapkärçilik çekýäris.

Satuwdan soňky hyzmat

Size gerek wagty elmydama elýeterli.
Berilýän hyzmatlar: Zawodyň hilini yzarlamak hyzmaty, Tehniki görkezmeleri gurmak we işe girizmek, Bejeriş hyzmaty, Ömürboýy tehniki goldaw, 24 sagat onlaýn çalt jogap.

Satyşdan soňky hyzmat liniýasy: +86 28 87652980
E-poçta:info@cvgvalves.com

sever (1)