pro_banner

Kebşirlenen eksantrik ýarym top klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 1600mm

Basyş derejesi: PN 6/10/16/25/40

Iş temperaturasy: -29 ℃ ~ 425 ℃

Baglanyş görnüşi: kebşirlemek

Baglanyş standarty: ANSI, DIN, BS

Aktuator: gollanma, dişli, pnewmatik, elektrik, gidrawlik

Orta: suw, lagym, ýag, bug, kül we beýleki pes poslaýjy suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Le Syzma ýok: klapan korpusynyň aýrylmaz guýulmagy sebäpli, sferany gaýtadan işlemek prosesi ösen kompýuter detektory tarapyndan kesgitlenýär we gaýtadan işlemegiň takyklygy gaty ýokary.
Installation Gurmak bahasyny we wagtyny tygşytlaň: gönüden-göni gömülen kebşirlenen ýarym şar klapany göni ýer astynda gömülip bilner.Klapan korpusynyň uzynlygy we klapan baldagynyň beýikligi turbanyň gurluşygyna we dizaýn talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner.
▪ Çeýe işlemek: eksantrik gurluş sebäpli, klapan ýapylanda top kem-kemden klapan oturgyjyna ýakynlaşýar we ýapyk ýagdaý bilen doly aragatnaşyk saklaýar.Açylanda, möhürleýiş ýerinden çykanda top doly kesilýär we açylyşy sürtülmesiz we tork az bolýar.
▪ Öz-özüňi arassalaýan möhürleýiş ýeri: top klapan oturgyjyndan çykanda, gurşaw ýygnamagy möhürleýjiniň üstünde ýuwup biler.
▪ Ownuk akym garşylygy: gurluşyň üsti bilen göni suwuklyk garşylygy peselýär, täsirli we energiýa tygşytlaýar.
30 30 ýyldan gowrak hyzmat ediş möhleti: top we klapan oturgyjy poslama garşy we aşaga çydamly sementli karbid bilen örtülendir.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

fdjk

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Polat guýma
Disk Garyndy
Kök Poslamaýan polat
Oturgyç Garyndy

Shematik

Gurçuk enjamlary ýarym top klapan bilen işleýärdi

jfgh (1)

Elektrik ýarym top klapan bilen işleýär

jfgh (2)
jfgh (3)

Pnewmatik ýarym top klapan bilen işleýär

jfgh (4)

Kebşirlenen eksantrik ýarym top klapan (göni jaýlanyş görnüşi)

jhgfiuty
jghfiuy

Arza
Urban Şäherdäki ýyladyş üçin uniwersal klapan: lagym arassalamak we pulpa ýaly berk talaplar bolan ýagdaýlar üçin amatly.
Petro Nebit-himiýa pudagy üçin ýörite hyzmat klapan: çig nebit we agyr nebit, himiýa senagatynda poslama garşy we iki fazaly garyşyk akym serişdesi ýaly ähli nebit önümlerine degişlidir.
Gas Gasörite gaz hyzmaty klapan: gazyň, tebigy gazyň we suwuklandyrylan gazyň iberilmegine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Önümiň gurluşy, garyndylary öz içine alýan dürli hromly halka ýüzüji klapany möhürlemek, berk möhürlemek we poslama garşylyk bilen häsiýetlendirilýär.
Sl Süýşmek üçin ýörite hyzmat klapany: kristallaşma ýa-da suwuk we gaty iki fazaly garyşyk akymda ýa-da suwuk daşamakda önümçilik turbageçirijisi üçin amatly.Önümiň gurluş aýratynlyklary, müşderiler tarapyndan talap edilýän orta we temperatura talaplaryna görä tapawutlanýar.Top hrom molibden we vanadiý erginleri bilen örtülendir we klapan oturgyjy dürli süýümli transport zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hrom, molibden garyndysy, hrom garyndysy we poslamaýan polatdan ýasalan elektrodlar bilen örtülendir.
Pul Pulwerizirlenen kömür külleri üçin ýörite hyzmat klapan: elektrik stansiýasyna, alýumine, gidrawliki şlaklary aýyrmak ýa-da gaz geçiriji turbasyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Önüm üweýji öndürijiligini talap edýär.Top ýokary berkligi we könelmegine çydamly birleşdirilen top bimetalyny kabul edýär.Vananyň oturgyjy ýüzleý üweýji erginini kabul edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň