pro_banner

Agyr çekiç gidrawlik dolandyryş kebelek klapanlaryny barlaň

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN150 ~ 3500mm

Basyş derejesi: PN 6/10/16/25

Iş temperaturasy: ≤300 ℃

Baglanyş görnüşi: flanes

Baglanyş standarty: ANSI, DIN, BS, ISO

Sazlanylýan kommutasiýa wagty: 1,2 ~ 60s

Aktuator: gidrawlik

Gurluşy: keseligine

Orta: suw, ýag we poslamaýan suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
Switch Sazlanylýan kommutasiýa wagty: 1,2 ~ 60 sekunt.
V Klapan ýapylýan burç: çalt ýapmak üçin 65 ° ± 5;Slowlyuwaş-ýuwaşdan ýapmak üçin 25 ° ± 5.
▪ Klapan agyr çekiçiň potensial energiýasy bilen awtomatiki usulda ýapylyp bilner.
▪ Ygtybarly möhürlemek, ownuk akymlara garşylyk koeffisiýenti.
▪ PLC akylly dolandyryş ulgamy tekst we duýgur ekran ýaly dürli adamlaşdyrylan operasiýa interfeýslerini amala aşyryp biler.
▪ Uzakdan we ýerli gözegçilik amala aşyrylyp bilner.
Other Öňünden kesgitlenen proseduralara laýyklykda beýleki turbageçiriji enjamlar bilen baglanyşyk işini amala aşyryp biler.
Stop Durmak we yzyna gaýtarmak funksiýalary bar.
Clos ingapylanda haýal ýapylýan funksiýany durmuşa geçirip biler, suw çekiçiniň zyýanyny netijeli ýok edip biler we suw turbinasynyň, suw nasosynyň we turba ulgamynyň howpsuzlygyny gorap biler.

gdfjhtyui

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Uglerod polat, süýümli demir, guýma demir
Disk Uglerod polat, süýümli demir, guýma demir
Kök Poslamaýan polat, uglerod polat
Bedeniň möhürleýji halkasy Poslamaýan polat
Disk möhürleýji halkasy Buna-N, poslamaýan polat / çeýe grafit
Gaplamak Çeýe grafit, V görnüşli möhürleýji halka

Gurluşy

gdfjhtyui
hgfdtyu (2)

kkjh

Gurluşyň aýratynlyklary
Control Dolandyryş ulgamyna görä, ol çekiçiň gulplama görnüşi, agyr çekiçiň awtomatiki basyşyny saklaýan görnüşe bölünýär.
Mainly Ol esasan klapan korpusyndan, geçiriş mehanizminden, gidrawlik stansiýasyndan we elektrik dolandyryş gutusyndan durýar.
V Klapan korpusy, klapan korpusyndan, diskden, klapan şahasyndan / baldakdan, möhürleýji böleklerden we beýleki böleklerden durýar.Geçiriş mehanizmi esasan gidrawlik silindrden, roker golundan, goldaýan gapdal plastinkadan, agyr çekiçden, leňňerden, gulplaýjy silindrden we beýleki birleşdiriji we geçiriji böleklerden durýar.Klapan açmak we ýapmak üçin gidrawliki güýç üçin esasy hereketlendiriji.
▪ Gidrawlik stansiýasyna nebit nasos birligi, el bilen nasos akkumulýatory, solenoid klapan, aşýan klapan, akym dolandyryş klapan, duralga klapany, gidrawliki manifold, nebit tanky we beýleki bölekler girýär.Vananyň korpusy keseligine gurluşy kabul edýär.Klapan şahasy hem uzyn, hem gysga gysga gurluşlary kabul edýär.
Heavy Çeňňegiň awtomatiki basyşyny saklaýan ulgamda akkumulýator ulgamyň basyşynyň öwezini dolmak üçin ulanylýar.
Lock Gulplama ulgamyny saklaýan agyr çekiç basyşynda, akkumulýator ulgam basyşynyň öwezini dolmak we gulplama silindrini açmak üçin ulanylýar.
Trans Geçiriji gidrawliki silindr çalt ýapylýan wagt kadalaşdyryjy klapan, haýal ýapylýan wagt sazlaýjy klapan we çalt we haýal ýapylýan burç kadalaşdyryjy klapan bilen üpjün edilýär.
Ual El bilen işleýän nasos ulgamy işe girizmek we ýörite iş şertlerinde klapan açmak we ýapmak üçin ulanylýar.
Hyd Gidrawlik stansiýasy, elektrik dolandyryş gutusy we klapan korpusy tutuşlygyna ýa-da aýratyn gurnalyp bilner.Umuman, aýrylmaz gurnama.
Flow Akym dolandyryş klapan, klapanyň açylyş wagtyny sazlamak üçin ulanylýar.
Hyd Gidrawlik ulgamynda elektromagnit ugrukdyryjy klapanyň dolandyryş aýratynlyklary, umuman, oňyn hereket görnüşidir.

Agyr çekiç gidrawliki gözegçilik barlagynyň kebelek klapanynyň gidrawliki shemasy
hgfdtyu (3)


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň