pro_banner

Iki gezek eksantrik metal oturgyçly kebelek klapanlary

Esasy tehniki maglumatlar:

Nominal diametri: DN50 ~ 4000mm 2 ″ ~ 160 ″ dýuým
Basyş derejesi: PN 6/10/16/25
Iş temperaturasy: ≤425 ℃
Baglanyş standarty: ANSI, DIN, API, ISO, BS
Aktuator: el bilen işleýän, dişli operator, pnewmatik, elektrik herekete getiriji
Gurnama: keseligine, dikligine
Orta: suw, deňiz suwy, lagym, howa, gaz we beýleki suwuklyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary
▪ Iki gezek eksantrik metal oturgyç görnüşi.
Disc Çyzykly disk dizaýny.
Id Iki taraplaýyn möhürleme funksiýasy, gurnama serişdäniň akym ugry bilen çäklenmeýär.
A Poslamaýan kislota çydamly polat möhürleýji ýerüsti material, uzak ömri üpjün etmek üçin.
Different Dürli iş şertlerinde we gurşawda giňden ulanylýar.
Half halfarym şahly gurluş we truss görnüşli disk bilen ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.
G Dişli operator bilen klapan üçin suwda uzak wagtlap ulanylyp bilner.
Under Gorizontal gurnalan ýerasty kebelek klapany üçin ajaýyp sinhron ekran mehanizmi.

Pressure Synag basyşy:
Gabyk synagy basyşy 1.5 x PN
Möhür synag basyşy 1.1 x PN

fdjk

Material aýratynlyklary

Bölüm Material
Beden Çal reňkli demir, süýümli demir, poslamaýan polat, guýma polat
Disk Çal reňkli demir, süýümli demir, poslamaýan polat, guýma polat
Kök 2Cr13, 1Cr13 Poslamaýan polat, orta uglerod polat, 1Cr18Ni8Ti
Oturgyç Poslamaýan polat
Möhür halkasy Poslamaýan polat
Gaplamak Çeýe grafit, Grafit asbest, PTFE

Shematik

dfssfd
hgfdjytu
khjgyuu
Triple Eccentric Metal Seated Butterfly Valves (2)
khjguuy
khjgikyu
khg
ljkh
gftyi
Picture 1

Agyr iş şertlerinde howpsuzlyk kepillendirilýär
Extr Uly iş şertlerinde uly göwrümli ýa-da ýokary basyşly klapanlar üçin has agyr talaplar talap edilýär.Bu meseläni çözmek üçin, topologiýa esaslanýan asyl iki gatly disk dizaýnyny optimizirledik.Bu skelet mehanizminiň dizaýny, zerur ýokary basyş we uly diametrli şertlerde ulanyp boljak diski has ýokary güýje eýe edýär.Beýleki tarapdan, akymyň garşylyk koeffisiýentini azaltmak üçin kesişiň akym geçirijiligini ulaldyp bolýar.

Sargyt maglumatlary
Option Görnüş üçin dürli iş temperaturasy, kesgitläň.
Electric Elektrik hereketlendirijisi bolan metal oturdylan kebelek klapanlary üçin umumy ulanylýan görnüş we partlamadan goraýan görnüş bar.
Wor Gurçuk dişli hereket edýän kebelek klapanlary üçin iki taraplaýyn sinhron displeýiň zerurdygyny kesgitläň.
▪ Beýleki zerur spesifikasiýalar bar, bar bolsa anyklaň.

Iş ýörelgesi
W Gurçuk dişli işleýän iki taraplaýyn metal oturgyçly kebelek klapan, eliň aýagyny ýa-da konus tutawajynyň kellesini aýlamak we gurçuk dişli we kebelek diskini 90 dereje aýlanmak üçin gurçuk dişli jübüt we beýleki mehanizmler arkaly tizlenýär. akymy kesmek, birleşdirmek ýa-da kadalaşdyrmak maksadyna ýetmek üçin tizlenme.Elektrikli iki taraplaýyn möhürleýji kebelek klapany, elektrik hereketlendirijisi bilen gurçuk dişli ýa-da klapan açyk we ýapyk maksadyna ýetmek üçin klapan şkafyny we kebelek diskini 90 dereje aýlanmak üçin gönüden-göni sürýär.
W Gurçuk dişli ýa-da elektrik hereketlendiriş tertibine garamazdan, klapan açyk ýa-da ýakyn ýagdaý çäk mehanizmi bilen çäklendirilýär.Görkeziji mehanizm bolsa kebelek diskiň açylyş ýagdaýyny sinhron görkezýär.

Arza
Ter Kebelek klapanlary şäher suw üpjünçiligi ulgamynda, sowadyjy suw ulgamynda, suw paýlanyşynda, gidroelektrik ulgamynda, lagym arassalaýjy zawodda, suwy üýtgetmek taslamasynda, himiýa senagatynda, erişde we beýleki suw üpjünçiligi we zeýkeş we elektrik öndüriş ulgamlarynda giňden ulanylýar.Çig suw, arassa suw, poslaýjy gaz, suwuk we köp fazaly suwuklyk serişdesine degişlidir we kadalaşdyrmak, kesmek ýa-da yzyna gaýtarmak funksiýalaryna eýedir.
Double Iki taraplaýyn möhürlemek üçin goşa eksantrik gurluşy bolan kebelek klapan ulanylýar.Adatça, bellenen ugurda gurnalýar.Möhürleme ýagdaýy iki taraplaýyn bolsa, görkeziň ýa-da merkezi hatar görnüşli kebelek klapanyny ulanyň.

Bellikler
Showed Görkezilen dizaýnlar, materiallar we aýratynlyklar önümleriň üznüksiz ösmegi sebäpli duýdurmazdan üýtgedilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň